Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του scootercenter.gr και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους.

Κάθε επισκέπτης, πελάτης ή και συναλλασσόμενος του scootercenter.gr (στο εξής και επισκέπτης ή πελάτης ή χρήστης) πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστότοπoυ (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, εγγραφή πελάτη, συναλλαγή, αναζήτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπoυ (στο εξής όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί, να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: εγγραφή, φόρμα επικοινωνίας, προσωπικά δεδομένα, υπαναχώρηση κλπ.

Οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων, που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις, συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με τον ιστότοπο της εταιρείας μας.

Οι όροι συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως συναπτόμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου της εταιρείας μας.

Τα ισχύοντα για τους όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί, να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστότοπoυ.

Η αποδοχή των όρων είναι αυτονόητοι εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπoυ, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον χρήστη, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε δηλαδή η ύπαρξή τους από τον ιστότοπο της εταιρείας μας και δόθηκε η δυνατότητα στον χρήστη, όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Η εγγραφή του πελάτη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπoυ, η δε συναλλαγή με τoν ιστότοπο της εταιρείας μας συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

Παρακαλούμε, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους, που ακολουθούν, καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστότοπoυ και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Το scootercenter.gr, διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί ελεύθερα μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών στα πλαίσια του νόμου.

Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από το scootercenter.gr συναλλαγών.
Οι επισκέπτες /χρήστες / πελάτες οφείλουν, να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους.

Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστότοπoυ, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των πελατών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπoυ και των παρεχόμενων εν αυτό υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον πελάτη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας του ιστότοπoυ και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων (χρήσης – λειτουργίας του ιστότοπoυ και των συναλλαγών) καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστότοπoυ.
Το scootercenter.gr διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή και των σε αυτόν παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν πελάτες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση.
Για τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το scootercenter.gr απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται.
Οι χρήστες απέχουν από πράξεις δυσφήμισης του ιστότοπου, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν, να πλήξουν την εμπορική του φήμη.
Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπoυ αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το scootercenter.gr να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Η σύμβαση με τον ιστότοπο μπορεί, να συναφθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Όλοι οι όροι (χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπoυ και συναλλαγών) είναι ουσιώδεις.
Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη / πελάτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του πελάτη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της εταιρίας ή τρίτου από την παράνομη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του πελάτη.
Η εταιρία σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται, να απαγορεύσει στον πελάτη την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του πελάτη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο πελάτης στον παρόντα δικτυακό τόπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα, που της παρέχει ο νόμος.
Η μη ενάσκηση από την εταιρία των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
Η ανάρτηση από το scootercenter.gr των όρων (χρήσης – λειτουργίας του ιστότοπoυ και των συναλλαγών) και το περιεχόμενό τους δεν δύναται, να θεμελιώσει ευθύνη της εταιρίας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.
Πλην της ευθύνης και των υποχρεώσεων των πελατών / χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, που περιγράφονται σε όλους τους όρους χρήσης, λειτουργίας, πληρωμής κλπ, οι πελάτες έχουν περαιτέρω τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Οι πελάτες υποχρεούνται, να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου, που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους (αρθρ. 281 Α.Κ.).

Ενδεικτικά:
Οι πελάτες / επισκέπτες υποχρεούνται, να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστότοπoυ, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστότοπoυ, τις φόρμες καταχώρισης στοιχείων και εγγραφής πελατών, οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς της εταιρίας στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram, youtube κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή / και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό.
Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος (αρθρ. 186 Π.Κ.), να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστότοπoυ, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει.
Οι πελάτες / επισκέπτες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα ή μη, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.
Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες του ιστότοπoυ να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Περιορισμένη άδεια
Το scootercenter.gr , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.
Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε, να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγεται ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Περιορισμός Ευθύνης
Ο ιστότοπος scootercenter.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, οι φωτογραφίες, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του scootercenter.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2020 του scootercenter.gr. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους χωρίς την γραπτή έγκριση από τo scootercenter.gr

Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα scootercenter.gr (η “ιστοσελίδα”), σας ενημερώνει για τις πολιτικές σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.
O ιστότοπος της εταιρίας μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:
EU Data Protection Directive 1995 (DPD)
EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)
Η συμμόρφωση του εν λόγω δικτυακού τόπου με την προαναφερθείσα νομοθεσία, σημαίνει ότι αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και τη νομοθεσία περί απορρήτου των χρηστών, που έχουν θεσπιστεί και σε άλλες χώρες και εδάφη.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών
Συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να προσφέρουμε και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας σε εσάς.
Επίσης συλλέγουμε δεδομένα παραγγελιών μόνο για την χρήση και διεκπεραίωση της παράδοσης της παραγγελίας.

Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων
– Προσωπικά δεδομένα
Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (“Προσωπικά Δεδομένα”) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας ώστε να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι πληροφορίες που καταγράφονται και αποθηκεύονται είναι οι εξής:
Όνομα, Επίθετο, Email, Τηλέφωνο, Αιτήματα/ Μηνύματα, Cookie και δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας (“Δεδομένα χρήσης”).
Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, τα αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

GDPR
Όροι συγκατάθεσης : Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν τα δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Δικαίωμα διόρθωσης : Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς.
Δικαίωμα διαγραφής : Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και έχουμε την υποχρέωση να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων : Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Χρήση των δεδομένων
Η ιστοσελίδα scootercenter.gr χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα δεδομένα για διάφορους σκοπούς όπως : Να παρέχει και να διατηρεί την ιστοσελίδα, Να σας ειδοποιήσει για ενημερώσεις στην ιστοσελίδα, Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας όταν το επιλέγετε (φόρμες επικοινωνίας κτλπ), Να παρέχουμε υποστήριξη πελατών, Για την ανάλυση των πληροφοριών, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα.
• Παρακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας.
• Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων.

Μεταφορά δεδομένων
Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους. Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, επαρχίας, χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.
Η ιστοσελίδα scootercenter.gr θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα γίνει μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Παρακολούθηση επισκέψεων ιστότοπου
Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, ο ιστότοπος της εταιρίας μας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη.
Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων, που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δουν το ταξίδι τους μέσω του ιστότοπου.
Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.
Τα GA καταγράφουν επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.
Θεωρούμε ότι η Google είναι επεξεργαστής δεδομένων τρίτου μέρους .
Τα GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Google’s developer guides. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.
Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει τον GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
Για την περιήγησή σας στον ιστότοπο της εταιρίας μας απαιτείται εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων, μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μέσω της οποίας μας κοινοποιείτε στοιχεία επικοινωνίας σας ή σαν πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Ηλεκτρονικό κατάστημα
Τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με τις παραγγελίες σας αποθηκεύονται ως ακολούθως:
Διατήρηση ανενεργών λογαριασμών / 1 εβδομάδα
Διατήρηση εκκρεμών παραγγελιών / 1 εβδομάδα
Διατήρηση εσφαλμένων παραγγελιών / 1 εβδομάδα
Διατήρηση ακυρωμένων παραγγελιών / 1 εβδομάδα
Διατήρηση ολοκληρωμένων παραγγελιών / 1 μήνας

Παραβιάσεις Δεδομένων:
Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο.
Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές.
Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.
Ειδικές αλλαγές πολιτικής και ενημερώσεις αναφέρονται στο αρχείο καταγραφής αλλαγών παρακάτω.

Κλείστε ραντεβού με το συνεργείο μας

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας, την μάρκα της μοτοσυκλέτας σας, την ημέρα, την ώρα και το μήνυμα με την περιγραφή της βλάβης που αντιμετωπίζετε.

Αν θέλετε προαιρετικό service και δεν αντιμετωπίζετε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αφήστε το πεδίο “Μήνυμα” κενό.